Statut Fundacji Lokomotywa

Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działania

§ 1

Fundacja Lokomotywa, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15.05.2023 w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, przed notariuszem p. Dorotą Sułkowską nr rep. 1733/2023, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedziba fundacji mieści się w Gliwicach.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

§ 5

Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II. Majątek i sposoby finansowania

§ 7

1. Majątek fundacji składa się z funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1, w kwocie 500 zł oraz dochodów i środków uzyskanych w toku działalności fundacji.

2. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej wydatków bieżących.

3. Fundacja czerpie środki finansowe z następujących źródeł:

a. darowizny, spadki i zapisy;

b. dotacje, dofinansowania, nagrody, granty;

c. kredyty, lokaty, odsetki, inwestycje;

d. zbiórki i imprezy publiczne;

e. odpłatna działalność pożytku publicznego;

f. majątek fundacji;

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział III. Zasady, formy i zakres działania fundacji

§ 8

Celem fundacji są zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

12) turystyki i krajoznawstwa;

13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

14) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego

15) promocji i organizacji wolontariatu;

16) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

17) stymulowanie i wspieranie aktywności artystycznej dzieci i dorosłych

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin i bliskich,

b. organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach;

c. organizację i wspieranie działań edukacyjnych we wszystkich formach;

d. organizację i wspieranie działań terapeutycznych we wszystkich formach;

e. organizację i wspieranie kampanii społecznych;

f. organizację i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych we wszystkich formach;

g. organizację i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

h. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych;

i. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej;

j. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i społecznych;
k. Organizowanie sympozjów i konferencji;
l. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, koncertów i innych działań artystycznych;
m. Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza.

§ 10

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym celami statutowymi.

 

Rozdział IV. Skład, organizacja, sposób powoływania organów fundacji

§ 11

1. Organami fundacji są:

Zarząd Fundacji

2. Członkostwo w Organach ustaje z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład Organów.

§ 12

1. Członków organów fundacji powołuje i odwołuje fundator. Fundator może wchodzić w skład zarządu.

2. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

3. Członkowie zarządu mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.

4. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Fundacji.

§ 13

1. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesów.

2. Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

4. Zarząd spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.

5. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział V. Zmiana statutu, likwidacja fundacji

§ 15

1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje fundator.

§ 16

1. Likwidacja fundacji następuje w przypadku wyczerpania majątku oraz uchwały o braku możliwości lub celowości prób jego odnowienia.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, a funkcję likwidatora pełni zarząd fundacji lub inna osoba wyznaczona przez fundatora.