Polityka Prywatności

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy
od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest:

Fundacja Lokomotywa
ul. Portowa 16
44-102 Gliwice, Polska
NIP: 9691659320
KRS: 0001052781

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Administrator danych powołał IOD, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
a) Fundacja Lokomotywa ul. Portowa 16, 44-102 Gliwice, fundacja@lokomotywa-gliwice.pl
b) MBM, ul. Szarotki 8, 43-300 Bielsko-Biała
c) iod@mbm.edu.pl

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE?
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z korzystań z usług/wsparcia Fundacji
wykorzystujemy w następujących celach:
a) przeprowadzania rekrutacji do programów wsparcia prowadzonych przez Fundację;
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO);
c) wykonania umowy/kontraktu której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art.
6 ust. lit. c RODO);
d) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych – wystawienie
rachunków/ faktur za udzielone świadczenie (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Podanie danych jest wymogiem ustawowym
e) wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a
RODO) – załącznik nr 1 do
f) umożliwienia kontaktu (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO);
g) marketingowych, po uzyskaniu wyraźnej zgody – w celu wysyłania ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać w dowolnym czasie cofnięta. –

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez Fundację swoich działań. Odmowa ich podania uniemożliwi
wykonywanie tych obowiązków przez Fundację.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu mailowego będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub przez okres 5 lat po zakończeniu świadczenia usługi. Po tym okresie dane będą usuwane.
Państwa pozostałe dane (imię, nazwisko, adres, dane szczególnej kategorii, dane uzyskane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług) będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
W przypadku danych używanych w celach niekoniecznych do prowadzenia działalności, w
każdym momencie możliwe jest wycofanie zgody na ich przetwarzanie w tych celach. W takim
przypadku konieczne jest złożenie pisemnego wycofania zgody (listem, mailem).


ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Przy zgłoszeniu zapisujemy następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, data urodzenia,
informacje o dotychczasowych terapiach, zgłaszany problem, dane kontaktowe, dane o stanie
zdrowia, dane finansowe (podczas kryterium dochodowego dla danego programu Fundacji), dane na temat rozwoju, dane rodzinne i środowiskowe.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Państwa danych mają: pracownicy Fundacji  Lokomotywa.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
a) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
b) innym administratorom, np. ubezpieczycielom;
c) organom władzy publicznej (np. sądy, prokuratura).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Nie udostępniamy danych osobom trzecim. Dane nie płyną poza obszar EOG.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dokładamy starań, żeby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczone przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej, do której dostęp mają osoby upoważnione. Dane przetwarzane komputerowo są chronione hasłem.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do Fundacji wniosek o:
a) dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
b) sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
c) przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
d) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH?
Fundacja zaprasza do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
fundacja@lokomotywa-gliwice.pl